6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şahinler Kollektif Şirketi Necmettin ve Serkan Şahinler (“Şahinler Koll.Şti.” veya “Kumaskumas.com”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [https://kumaskumas.com/pages/ki%CC%87si%CC%87sel-veri%CC%87leri%CC%87n-korunmasi-ve-aydinlatma-metni%CC%87] adresinde yer alan “Kumaskumas.com” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

İş bu metin,“Kumaskumas.com” tarafından “Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde müşterilerimizin (alıcılar ve göndericiler), ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve internet ile mobil aplikasyon kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

  • • Gönderilerin alınması, ilgili kişilere teslim edilmesi ve izlenmesi,
  • • Talebinize istinaden ürün ve hizmetlerin sağlanması (lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gümrükleme ve aracılık hizmetleri),
  • • Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • • Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması,
  • • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi,
  • • İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz,
  • • Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması,
  • • Satış hedeflerinin gerçekleşmesinin temini için piyasa araştırmaları yapılması, pazarlama trendlerinin takip edilmesi,
  • • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
  • • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
  • • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlem güvenliği başta olmak üzere güvenliğin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilerek önlemlerin alınması, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.
  • a. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

    Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumları ve yetkili özel kişilere, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
  • b. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Kişisel verileriniz, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz ile sözleşme ve mevzuat yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olmaları ve iş faaliyetlerimizin işleyişinin ve güvenliğinin sağlanması, ayrıca açık rıza vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla Şirket’in Destek Ofis, Bölge Müdürlükleri, Aktarma merkezleri, Şube ve Acente yerleşkeleri, internet sitesi, mobil uygulama, telefon ve elektronik posta kanalıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.
  • c. Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği

    Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, loyalty kart çıkarılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.
  • d. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

    Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
    • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@kumaskumas.com adresinden ulaşabileceğiniz “kumaskumas.com” Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

BAŞA DÖNÜŞ